شهی را که خواهد خدا کامیاب
نخستش دهد سیر چون آفتاب
بلی تا نجنبید از جا نهال
خیال ثمر باشد او را محال
فلک نیز از فیض این گرد شست
که هر روز خورشیدی آرد به دست
نمی‌بود اگر فیض نشو و نما
یکی بود سرو سهی با گیاه
نمی‌گشت با ابر اگر همسفر
کجا قطره در بحر می‌شد گهر ...

فایل(های) الحاقی

فتح‌نامهٔ قندهار ghatname.pdf 183 KB application/pdf