الو سلام ... How are you... که عاشقم ... Helloو رقص بندری مرد با زن تانگو
چه مسخره‌ست فضای سپید زن در من
ظهور پست مدرنیسم در دل آپولو
بیا و مست دو چشمت، عرق بریز از شرم
تلو عزیز، تلو عشق، شب تلو تِ تِ لو!
به آسیاب به بادی به دیوها به خیال
شمشیرت رت بزن بزن ”سانچو“

فایل(های) الحاقی

فرشته‌ها خودکشی کردند fereshte.pdf 385 KB application/pdf