”توضیح و تفسیر“

ای برادر! قصه چون پیمانه است
معنی اندر وی مثال دانه است

دانهٔ معنی بگیرد مرد عقل
ننگرد پیمانه را گر گشت نقل

ماجرای بلبل و گل گوش دار
گرچه ”گفت“ی نیست آنجا آشکار

ماجرای شمع با پروانه هم
بشنو و معنی گزین کن ای صنم

ذکر موسا بهر روپوش است لیک
نور موسا نقد تو است ای مرد نیک...

فایل(های) الحاقی

گزیده‌هائی از مثنوی مولوی masnavi.pdf 322 KB application/pdf