درهای سال باز می‌شود
همچون درهای زبان
بر قلمرو ناشناخته‌ها.
دیشب با من به زبان آوردی:
ـ فردا
باید نشانه‌ای اندیشید
دورنمائی ترسیم کرد
طرحی افکند
بر صفحهٔ مضاعف روز
و کاغذ.
فردا می‌باید
دیگر باز
واقعیت این جهان را باز آفرید...

فایل(های) الحاقی

شعرهای اُکتاویو پاز octavio paz.pdf 191 KB application/pdf