غزل شروع شد و ساعتت به را افتاد
و ساعتت عدد پنج را نشان می‌داد
تو ۵ و ۵ دقیقه به راه افتادی
بدون چتر دویدی به سوی او در باد
و باد ـ صفحهٔ کاغذ ـ پر از عدد شده بود
۴، ۵، ۴۰، ۲۰، ۱۴، ۷۰
پر از حروف و عدد ـ مثل صفحهٔ تقویم ـ
پر از علامت عاشق...

فایل(های) الحاقی

پروندهٔ برزخ parvandeye-barzakh.pdf 816 KB application/pdf