”در پرستش یزدان“

کنون بنگر این بزم گوهر فشان
شنو پندی از رزم اخگرنشان
برآرم سخن را چو گنج گهر
بیاریم آن را به تابنده فر
چو آید خرد، در سخن جان شود
سزاینده رزم دوران شود
سخن زنده کردم در این کهکشان
ز رخشنده و تابناک اختران
یکی کاخ ماند ز من یادگار
چو خورشید و ماه و خزان و بهار...

فایل(های) الحاقی

نظریه بر رستم و سهراب فردوسی rostam - sohrab.pdf 339 KB application/pdf