”فدای همیم“

من و این درد آشنای همیم
مرهم زخم هم، دوای همیم
پیچک و شاخ سبز احساسیم
که در این باغ از برای همیم
سخن از ترک گفتن آسان نیست
مبتلای هم و بلای همیم
در قفس گرچه عمر می‌گذرد
بلبل طبع باصفای همیم...

فایل(های) الحاقی

آنِ این عکس ane-in-aks.pdf 174 KB application/pdf