”پنجاه‌و‌سه‌ نفر“<br /> <br /> گیراند ما را از رزم،<br /> آنگاه که طلوع می‌کرد صبح، <br /> و شقایق می‌روئید بر گل،<br /> خورشید.

فایل(های) الحاقی

سه مرثیه 3marsiee.pdf 274 KB application/pdf
... از آتش! az-atash.pdf 204 KB application/pdf
دیوان خورشید (بیست غزل به استقبال از مولوی) khorshid.pdf 189 KB application/pdf
دیوان یاسمین yasamin.pdf 108 KB application/pdf
ایرج میرزا erajmirza.pdf 342 KB application/pdf
قصیدهٔ فلسفهٔ تمام مطلع ghaside.pdf 332 KB application/pdf
تهذیب و تنقیح گلستان سعدی golestan.pdf 560 KB application/pdf
انسان ensan.pdf 279 KB application/pdf