”تعریف شهر اصفهان“<br /> <br /> بنمود سواد شهری از دور<br /> مانند سواد دیده پر نور<br /> شهری همه خانه‌هاش پر زر<br /> چون کاخ خیال کیمیاگر<br /> چون دل همه خانه‌ها شمالی<br /> هر یک چو بنای چرخ عالی<br /> مانند نهال گل، خیابان<br /> چون گل در خانه‌هاش خندان<br /> بیرون ز شمار مخزن گنج<br /> چون تصنیف بیوت شطرنج...

فایل(های) الحاقی

شهرآشوب shahrashob.pdf 402 KB application/pdf