”تعریف شهر اصفهان“

بنمود سواد شهری از دور
مانند سواد دیده پر نور
شهری همه خانه‌هاش پر زر
چون کاخ خیال کیمیاگر
چون دل همه خانه‌ها شمالی
هر یک چو بنای چرخ عالی
مانند نهال گل، خیابان
چون گل در خانه‌هاش خندان
بیرون ز شمار مخزن گنج
چون تصنیف بیوت شطرنج...

فایل(های) الحاقی

شهرآشوب shahrashob.pdf 402 KB application/pdf