”سیاوش“

به نام خداوند مهرآفرین
فروزنده راه و آئین و دین

چو خورشید، گیتی به خون در کشید
سراپرده خون‌فشان بر درید

جهان را همی آتش زر کشید
مه گل‌فشان را به بر درکشید

همی نرگس نازنین خواب‌ور
به زرین کلاهش همی نام بر

پریشان ز باد بهاران بشد
زرافشان ز روی نگاران بشد

همی بلبل رازگوی بهار
شد آشفته از روی ماه نگار...

فایل(های) الحاقی

سیاوش siavash.pdf 369 KB application/pdf