از سر دیوار

”واژه‌ها“

نوشته بودم،
من همهٔ این واژه‌ها را نوشته بودم پیش از این.
من این‌همه واژهٔ پیش از این نوشته را
یک جا
در جمله‌ای گنجانده بودم
و آن جملهٔ پر از واژه را
برای شما خوانده بودم
و آن همه برای شما خوانده را
بارها بر زبان رانده بودم
و آن همه بر زبان رانده را...
آه...!
ترس من این است که آن همه بر زبان رانده را
در پی کابوسی هولناک...

فایل(های) الحاقی

از سر دیوار divar.pdf 312 KB application/pdf
حالا دوباره صدا seda.pdf 486 KB application/pdf
زیر ستاره صبح setareh.pdf 362 KB application/pdf