دیر هنگامی است در این تنهائی
رنگ خاموشی در طرح لب است
بانگی از دور مرا می‌خواند
لیک پاهایم در قیر شب است.
رخنه‌ای نیست در این تاریکی:
در و دیوار به هم پیوسته.
سایه‌ای لغزد اگر روی زمین
نقش وهمی است ز بندی رسته....

فایل(های) الحاقی

مرگ رنگ marge rang.exe 550 KB application/octet-stream