کامپٻوتر و سیستم‌های دیجیتالی<br /> کامپٻوترهای دیجیتال بسیاری از، پیشرفت‌های علمی، صنعتی و تجاری را که به‌صورت دیگر قابل دسترس نبودند ممکن ساخته‌اند. کامپیوترها در محاسبات علمی، پردازش داده‌های تجاری، کنترل ترافیک هوائی، هدایت فضائی، زمینه‌های فرهنگی و موارد بسیار دیگری مورد استفاده قرار گفته‌اند. <br /> کامپیوتر می‌تواند از مجموعه‌ای دستورالعمل‌های به نام برنامه که روی داده‌های مفروض عمل می‌کنند تبعیت نماید. استفاده کننده قادر است تغییرات گوناگونی را در برنامه، داده‌ها و یا هر دوی آنها، بر حسب نیاز ایجاد کند. <br /> به‌دلیل این انعطاف‌پذیری می‌توان نتیجه گرفت که کامپیوتر دیجیتال همه منظوره قادر هستند وظایف پردازش اطلاعات را در یک محدوده وسیع و متنوع به انجام برساند.<br /> یک کامپیوتر دیجیتال همه منظوره، شناخته‌شده‌ترین نمونه از یک دستگاه دیجیتال است. مشخصه یک سیستم دیجیتال، توانائی‌اش در دست‌کاری اجزاء گسسته اطلاعاتی است. کامپیوترهای دیجیتال اولیه بیشتر برای محاسبات عددی مورد استفاده قرار می‌گرفتند. <br /> در این حالت اجراء گسسته، ارقام هستند. عبارت کامپیوتر دیجیتال هم از همین کاربرد ناشی شده است. سیستم پردازش اطلاعات گسسته می‌تواند نام مناسب‌تری برای یک کامپیوتر دیجیتال باشد.

فایل(های) الحاقی

مدار منطقی manteghi.pdf 2,290 KB application/pdf