شهروند مارکس بحث مربوط به تز ”نتایج به‌کار بردن ماشین‌ها به‌وسیلهٔ سرمایه‌داران“ را آغاز می‌کند و می‌گوید چیزی که بیش از همه موجب شگفتی ما شده این است که نتیجه استعمال ماشین‌ها بر خلاف همه چیزهائی بوده است که اجتناب ناپذیر تلقی می‌شدند. به‌جای کوتاه شدن مدت کار مدت کار روزانه به ۱۶ الی ۱۸ ساعت افزایش یافته است. در گذشته مدت عادی کار ۱۰ ساعت بود و در صد سال اخیر چه در انگلستان و چه در قارهٔ اروپا مدت کار روزانه به‌وسیلهٔ قانون افزایش یافته است. تمام مقررات مربوط به کارخانه‌ها در صد سال اخیر بر گرد این محور دور می‌زده است که به کمک قوانین کارگران را مجبور به آن کند که مدت بیشتری کار کنند... .

فایل(های) الحاقی

اسناد انترناسیونال اول asnad.pdf 133 KB application/pdf