اسکندر در میان پادشاهان، شهره جهان است، آوازه کشورگشائی و جهانگیری و اقتدار او به همه جا رسیده، خاور تا باختر، روم و ایران و هند تا چین و تبت، همه را تحت تسخیر کشید و گشاینده سی و شش مملکت گردید، فردوسی در دیوان معروفش درباره او می گوید: ”که او سی و شش پادشاه را بکشت.“
بالاخره او آنچنان عظمت و اقتدار پیدا کرد که به هر دیار که یورش می‌برد و به هر کشور لشکر می‌کشید، سلاطین و بزرگان آن دیار با تقدیم هدایا از او استقبال می‌کردند و در برابر او سر تعظیم فرود می‌آوردند. در خطه‌های مختلف جهان، شهرهائی به نام تاسیس و مجالسی به نامش بر پا می‌کردند.
عجیب اینکه تمام این کشورگشائی ها و فتح و جهانگیری در مدت بسیار کوتاهی یعنی در پانزده سال ، آن هم در دنیای آن روز انجام گرفته است، چون مجموع مدت سلطنت او از پانزده سال تجاوز نمی‌کند که ۹ سال پیش از قتل دارا بن دارا و شش سال پس از مرگ او بوده است .
او در سن 21 سالگی زمام امور سلطنت را به دست گرفت و در سن 36 سالگی یک کشور پهناوری را که با زور و شمشیر به‌دست آورده بود، پشت سر گذارده ، ناگزیر دل از دنیا برکند و دیده از جهان بربست.

فایل(های) الحاقی

داستان باستان dastan bastan.zip 136 KB application/x-zip-compressed