به‌ نام آن‌که جان را فکرت آموخت چراغ دل به نور جان برافروخت<br /> زفضلش هردو عالم گشت روشن زفیضش خاک آدم گشت گلشن<br /> ..........<br /> گذشته هفت‌و‌ده از هفتصد سال زهجرت ناگهان در ماه شوال<br /> رسولی با هزاران لطف و احسان رسید از خدمت اهل خراسان<br /> بزرگی کاندر آنجا هست مشهور به انواع هنر چون چشمهٔ هنر<br /> .........

فایل(های) الحاقی

گلشن راز golshaneraaz.pdf 311 KB application/pdf