سرزمینی که در تاریخ جهان نام ایران‌زمین به‌خود گرفت از زمان‌های بسیار دوری مسکن جماعات متعدد و قبایل بی‌شماری از قوم بزرگ آریا بود که در سراسر این زمین پهناور پراکنده بودند. این سرزمین از تاجیکستان کنونی شروع می‌شد، زمین‌های میان دو رود بزرگ آمودریا و سیردریا (که اکنون در کشورهای ازبکستان و ترکمنستان واقع‌اند) را در بر می‌گرفت، بخش اعظم سرزمین افغانستان کنونی را شامل می‌شد، بلوچستان بزرگ (که اکنون بخش اعظم آن در پاکستان است) را شامل می‌شد، ایران کنونی را در می‌نوردید، در شمال شامل سرزمین‌های دو سوی شرقی و غربی دریای مازندران می‌شد و به کوه‌های قفقاز می‌رسید، در غرب شامل سرزمین‌های شرقی و حنوبی دریاچهٔ وان امروزی بود، سرزمین‌های کوهستانی کردستان بزرگ را شامل می‌شد (که اکنون بخش اصلی آن در تصرف دولت‌های ترکیه و عراق است). همهٔ این سرزمین‌را ”فلات ایران“ می‌نامند. ساکنان باستانی این سرزمین‌ها به آنچه ما فلات ایران می‌گوئیم، آن‌گونه که در اوستا آمده است ”اَئیریانَه وائی‌جا“ می‌گفتند، که معنای لفظیش ”جایگاه نشمین آریان“ است، و عبارت امروزینش می‌شود ”آریان‌زمین“.

فایل(های) الحاقی

پیدایش ایران iranzamin01.pdf 348 KB application/pdf
پیدایش ایران iranzamin02.pdf 455 KB application/pdf
پیدایش ایران iranzamin03.pdf 250 KB application/pdf
پیدایش ایران iranzamin04.pdf 259 KB application/pdf
پیدایش ایران iranzamin05.pdf 318 KB application/pdf
پیدایش ایران iranzamin06.pdf 373 KB application/pdf
پیدایش ایران iranzamin07.pdf 277 KB application/pdf
پیدایش ایران iranzamin08.pdf 286 KB application/pdf
پیدایش ایران iranzamin09.pdf 260 KB application/pdf
پیدایش ایران iranzamin10.pdf 253 KB application/pdf
پیدایش ایران iranzamin11.pdf 359 KB application/pdf
پیدایش ایران iranzamin12.pdf 358 KB application/pdf
پیدایش ایران iranzamin13.pdf 201 KB application/pdf
پیدایش ایران iranzamin14.pdf 220 KB application/pdf
پیدایش ایران iranzamin15.pdf 185 KB application/pdf
پیدایش ایران iranzamin16.pdf 469 KB application/pdf
پیدایش ایران iranzamin17.pdf 181 KB application/pdf
پیدایش ایران iranzamin18.pdf 181 KB application/pdf
پیدایش ایران iranzamin19.pdf 350 KB application/pdf
پیدایش ایران iranzamin20.pdf 260 KB application/pdf
پیدایش ایران iranzamin21.pdf 246 KB application/pdf
پیدایش ایران iranzamin22.pdf 422 KB application/pdf
پیدایش ایران iranzamin23.pdf 268 KB application/pdf
پیدایش ایران iranzamin24.pdf 355 KB application/pdf
پیدایش ایران iranzamin25.pdf 256 KB application/pdf
پیدایش ایران iranzamin26.pdf 250 KB application/pdf