سلام سوسیالیسم: واژه نامهٔ سیاسی تالیف رفیق شهید هوشنگ ناظمی (امیر نیک آیین)، یکی از قربانیان فاجعهٔ ملی از آثار گرانسنگی است که می‌تواند مبارزان سوسیالیست به خصوص نسل جوان ایران را در راه دشواری که در پیش دارند یاری رساند. این واژه نامه در ۱۰۰ مدخل تهیه شده و هر مدخل مهر و نشان چندین دهه رشد تئوری و پراتیک مارکسیستی در ایران را بر خود دارد...

فایل(های) الحاقی

واژه نامه سیاسی vajename siyasi.pdf 1,435 KB application/pdf