پدیده‌ای که در سدهٔ ۱۹ میلادی به‌عنوان ”دمکراسی انگلیسی“ شهرت فراوان یافت و مورخینی چون توماس ماکائولی آن را به‌عنوان الگوئی فراروی سایر ملت‌ها ـ اعم از اروپائی و غیر اروپائی ـ قرار می‌دادند. در واقع تداوم ساختار سیاسی آشنائی است که به این یا آن شکل، کم و بیش در بسیاری از جوامع بشری حضور داشته است. ساختار و سنن اشرافیت انگلیس تا پیش از سدهٔ هفدهم تفاوت محسوسی با سایر کشورها نداشت. این ساختاری است مبتنی بر حکومت خاندان‌هائی که به تدریج در کوران تحولات سیاسی، به هر دلیل برکشیده می‌شدند، به ثروت اقتدار می‌رسیدند و در یک فرایند تدریجی سلسله مراتب سنن و ایستارهای اشرافی خاص خود پدید می‌ساختند... .

فایل(های) الحاقی

پیشینه ساختارهای مدنی و حکومت قانون در شرق و غرب Law.pdf 374 KB application/pdf