”آنگاه که مردمانی دارای بیرق ـ ارتش و پادشاه و نماینده می‌شوند می‌توان گفت که آن زمان نقطهٔ آغاز تمدن آن کشور است“.<br /> پرچم ایران در زمان شاهنشاهی پیشدادی و کیانی<br /> درفش کاویانی بی‌گمان یکی از پرارزشترین پرچم‌های جهان است که از روز آفرینش آدمی و خوی شهری‌گری (تمدن) گرفتن، بر افراشته شده است. زیرا این پرچم چندین برتری به همه پرچم‌های جهان دارد و فرادادهایی (امتیازاتی) که در آن است در هیچ یک از دیگر پرچم‌ها در سراسر جهان یافت نمی‌شود.<br /> ـ این پرچم از دل توده‌های مردم بیرون آمده و از یک پیشبند چرمی آهنگری دلاور که برای درهم کوبیدن ستم و شکنجه بیدادگران تازی به پا خواست، فراهم آمده است.<br /> ـ این پرچم مردمی است و به‌دست مردم ساده ولی دلیر کوچه و خیابان درست شده و پرچم رسمی کشور به‌شمار آمده و پذیرفته گشته است. ولی همه پرچم‌های دیگر جهان پیمانی (قراردادی) می‌باشند که از سوی گردانندگان کشور ساخته و پرداخته و به مردم پذیرانده شده‌اند...

فایل(های) الحاقی

پیشینهٔ پرچم هزاران‌سالهٔ ایران زمین Derafsh shokoohmand e iran zamin.pdf 532 KB application/pdf