خوشبخت کسی است که خوشبختی دیگران را مهیا سازد
آداب و رسوم ملتی که هفت‌هزار سال پیشینهٔ فرهنگی و تاریخی دارند.
خدا از دید ایرانیان
هردوت می‌گوید: ایرانیان بر خلاف ما یونانیان عقیده به چند خدا بودن دنیا ندارند. در نتیجه معابد و منابر مختلف برای خدایان نیز ندارند. آنان پرستش چندین خدا را که در مصر و یونان امری رایج است را مایه حماقت می‌دانند. به اعتقاد من این تفکر از آن سرچشمه می‌گیرد که ایرانیان خدا را مانند ما دارای جسم نمی‌دانند عقیده ما بر وجود خدا و اثبات آن وجود جسم مادی است ولی انان خلاف این را می‌اندیشند. پس خداپرستی آنان با ملت‌های دیگر متفاوت است. موبدان ایرانی برای ستایش از خدای خود بر فراز تپه‌های بلند می‌روند و از آنجا به درگاه خداوند (ژوپیتر) حیواناتی را به‌عنوان قربانی نثار می‌کنند. از این رو ایرانیان به جای پرستش چندین خدا به آفریده‌های خدا که مایهٔ روزی آنان گشته است هدایائی را نثار می‌کردند....

فایل(های) الحاقی

برخی آداب و رسوم ایرانیان راستین barkhi adab rosoome iraniane rastin.pdf 498 KB application/pdf