چکیده:
در این مقاله به طور خلاصه تاثیر تکنولوژی اطلاعات بر مدیریت مجموعه در کتاب خانه‌ها و همچنین روی نقش کتاب داران شرح داده می‌شود. عوامل مؤثر مدیریت مجموعه در کتاب خانه‌ها و تاکید بر این نکته که ما نیاز به تغییر سیاست مدیریت مجموعه داریم بحث خواهد شد. در این مقاله سعی شده پیرامون فراهم کردن اطلاعات و دسترسی پذیری قالب‌های الکترونیکی مختلف مثل منابع پیوسته، دیسک فشرده، منابع اینترنتی و وب سایت‌ها همراه با معیارهای ارزیابی آنها و همچنین دربارهٔ سودمندی دروازه‌های موضوعی و مقایسهٔ ساختار هزینه منابع الکترونیکی متفاوت بحث شود...

فایل(های) الحاقی

مدیریت مجموعه در محیط الکترونیکی modiriat-majmooe.pdf 234 KB application/pdf