در زندگی روزمره قطعاً شما نیز در زمان‌های خاص اقدام به خانه تکانی منزل، اتاق یا دفتر کار خود می‌کنید. در این خانه تکانی وسائل، اوراق و کتب غیر ضروری به زباله دانی سپرده خواهند شد تا جا برای زندگی کمی بازتر شود. در صورتی که برای مدتی از این عمل غفلت کنید ممکن است دیگر جایی برای خودتان باقی نماند. هنگام کار با کامپیوتر نیز فایل‌های مختلفی به صورت موقتی بر روی کامپیوتر ایجاد می‌شود که در زمان‌های خاص کاربرد داشته و پس از آن به عنوان غایل‌های زاید محسوب می‌شود. این فایل‌ها تنها فضای دیسک سخت را اشغال کرده و هیچ کار مفیدی انجام نمی‌دهند...

فایل(های) الحاقی

خانه تکانی دیسک سخت khanetekani disk sakht.pdf 361 KB application/pdf