یادداشتهایی که در اینجا بطور تدریجی و برای نخستین بار به خواننده عرضه می‌شود، بین سال‌های ۱۹۹۰-۱۹۹۵ در یک دوره مطالعه جدی ادبیات مغرب زمین فراهم شد. در وهله اول، عشق به ادبیات انگیزه اصلی خواندن داستان و سپس نوشتن این یادداشت‌ها شد و چون هدف انتشار آنها نبود، این قلمزنی‌ها ویژگی‌هایی از این دست را به خود گرفت: ۱-فشرده بودن ۲-بعضی وقتها از یک نقطه شروع کرده‌ام و تداعی ذهنی، ظاهراً مطالب بی‌ارتباطی را پشت سرهم ردیف می‌کند، اما این تداعی معانی همیشه آزاد، بی‌ربط و یا بی‌منطق نیست...... . لحن و شخصیت راوی یا راوی‌ها در یک داستان بس مهم است.مثلاً، بخش عمده موفقیت «صدسال تنهایی» مدیون لحن راوی است که مارکز می‌گوید از خاله‌اش گرفته است. بنابراین ... .

فایل(های) الحاقی

یادداشتهایی درباره ادبیات literature.pdf 3,119 KB application/pdf