در پاراگراف ۱۶ اعلامیه سیاسی مصوب بیستمین جلسهٔ ویژهٔ مجمع عمومی، کشورهای عضو تعهد کردند همکاری چندجانبه، منطقه‌ای، زیرمنطقه‌ای و دوجانبه بین مراجع قضائی و انتظامی را به‌منظور مقابله با سازمان‌های جنایی فعال در جرایم موا مخدر و فعالیت‌های جنایی مربوطه ارتقا دهند. به این ترتیب کشورها تشویق شدند تدابیری برای همکاری قضائی مصووب نشست ویژه تا سال ۲۰۰۳ بررسی و در صورت مقتضی تقویت و اجرا نمایند. این تدابیر شامل استرداد، معاضدت قضائی متقابل، انتقال دارائی‌ها، تحویل تحت کنترل ... و سایر ابعاد همکاری است. معاهدات بین‌المللی کنترل مواد مخدر چارچوب همکاری قضائی را تعیین می‌کند... .

فایل(های) الحاقی

تدابیری برای ارتقا و همکاری قضائی kasta.pdf 812 KB application/pdf