بازرگان در بوته نقد

در بررسی تاریخ تحولات معاصر ایران و در سرفصل روشنفکری دینی به چهره‌هایی برمی‌خوریم که نقش و جلوه بیشتری نسبت به دیگران دارند. مهندس بازرگان به عنوان یکی از این چهره ها همواره مورد توجه قشر تحصیل کرده و دانشگاهی ما بوده است که افکار و رویکردهای وی هنوز مدنظر برخی از روشنفکران جامعه ما قرار دارد.<br /> مقصد اصلی کتاب حاضر بررسی و تتبع در آراء و دیدگاه های کلامی و اندیشه‌های دینی مهندس بازرگان می باشد که جهت نیل به آن، متدهای دین شناسی وی را مورد تفحص قرار داده است تا به زعم نویسنده بتوان، بر اساس متد حاکم به داوری و قضاوت اندیشه های کلامی مطرح شده وی در حوزه نظری و عملی دین نشست.<br /> از نظر نویسنده ی کتاب، رویکرد جدیدی که بازرگان، در حوزه مباحث دینی و ارائه نقطه نظرات دینی پرداخته، یک رویکرد تجددگرایانه است. <br /> به زعم نویسنده کتاب محورهای اساسی اندیشه مدرن همچون پوزیتیویسم، علم‌گرایی، اومانیسم، عقل گرایی و ... به خوبی در تفسیرها و برداشت‌های مهندس بازرگان از دین مشاهده می‌شود و این کتاب می‌کوشد با ارائهٔ آدرس‌هایی از آثار او و بررسی آنها دیدگاه خود را به اثبات برساند و سپس از این زاویه به نقد بازرگان بپردازد.

فایل(های) الحاقی

بازرگان در بوته نقد bazargan dar boteye naghd.exe 583 KB application/octet-stream