عناد با فرهنگ، ستیز با تاریخ!

احمد کسروی به عنوان یکی از چهره های بارز جریان روشنفکری تاریخ معاصر ما، آثار قابل توجهی در عرصه ی تاریخ نگاری معاصر ایران از خود برجای گذاشته است. آثاری که محور بسیاری از داوری‌ها و قضاوت‌های تاریخی جریان روشنفکری در جامعه ما قرار گرفته است.
نویسنده کتاب حاضر تلاش می‌کند با بررسیِ صحت و سقم گزارش‌ها و داوری‌های کسروی بر پایه اسناد و مدارک معتبر تاریخی، صحت و اصالت آراء و اندیشه های کسروی را به نقد بکشد و به بررسی علل عناد کسروی با دین و روحانیت و حمایت وی از دیکتاتوری رضاخان، جریان روشنفکری و فراماسونری ایران بپردازد.
در این نوشتار، به منظور سنجش میزان درستی و اصالت مندرجات تاریخ نگاری کسروی، دو دیدگاه:
1. میزان بی‌طرفی، امانت و صداقت کسروی در نقل حوادث و رویدادها
2. میزان صحّت، عمق و جامعیتِ تحلیل‌ها و داوری‌های وی در باره رویدادهای مزبور، مورد کنکاش قرار می گیرند.
همچنین نویسنده کتاب برای سنجش میزان درستی و اعتبار تالیفات کسروی بخصوص کتاب معروف و پر مخاطب وی یعنی «تاریخ مشروطه ایران»، با تامل در مجموعه ی آثار و اندیشه های وی و لحاظ نقش هایی که کسروی در طول زندگانی خود بر عهده داشته، به بررسی نگارشهای تاریخیِ وی از «تاریخ مشروطه» گرفته تا «تاریخ پانصد ساله خوزستان» و ... پرداخته است.

فایل(های) الحاقی

عناد با فرهنگ، ستیز با تاریخ! enad ba farhang setiz ba tarikh.exe 591 KB application/octet-stream