زندگی و حیات پس از مرگ

پیامبران، پس از دعوت به خداشناسی، مهم ترین اصلی که مردم را به آن متذکر می ساختند؛ یادِ سرایِ «پس از مرگ» بوده است.<br /> مژده و بیم، بهترین روش برای اجرای این امر مهم به کار می رفته است؛ از این روی، پیامبران الهی برای تزکیه و سازندگی انسانها، نیکان را نوید به «پاداش» می دادند و بدان را از «کیفر» می ترساندند.<br /> نگارنده این نوشتار به منظور مؤثرتر بودن مژده ها و بیمهای «حیات برزخی» نسبت به دیگر مباحث «جهان پس از مرگ» و به دلیل اینکه دوران آن به زودی فرا می رسد، نخستین منزلگاه، گذرگاه آخرت و محل تصفیه گناهان است، بحث از آن را برگزیده است و معنی و چگونگی برزخ و تجسم عمل را مورد بررسی قرار می دهد.<br /> فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:<br /> فصل اوّل: در آستانه ورود <br /> فصل دوم: «برزخ» چیست؟ <br /> فصل سوم: برزخ در آیینه وحی <br /> فصل چهارم: برزخ در آیینه عترت <br /> فصل پنجم: ترسیمی از حیات برزخی <br /> فصل ششم: وادی برزخ <br /> فصل هفتم: تجسم عمل <br /> فصل هشتم: پرسشهای برزخ <br /> فصل نهم: پاداشها و کیفرها<br /> فصل دهم: در آستانه دوزخ

فایل(های) الحاقی

زندگی و حیات پس از مرگ zendegi va hayat pas az marg.exe 668 KB application/octet-stream