ادیان شرقی و دموکراسی

دموکراسی به عنوان شیوه حکومت ریشه در مبانی تجدد و مدرنیسم دارد که با ظهور عصر مدرن در دنیای غرب تقریبا در کشورهای مغرب زمین پذریفته شده و در صورت های مختلف پیاده شده است. با گسترش اندیشه حکومت دموکراتیک در دنیای شرق تضادهایی میان این نوع حکومت داری و عقاید دینی که قرنها در میان مردم جهان شرق رایج بود پدید آمد اما به تدریج اندیشه حکومت دموکراتیک جای خود را درمیان مشرق زمین باز کرد و دینداری شرقی خود را با آن تطبیق داد. کتاب حاضر در صدد است با نگاهی بر مهمترین ادیان شرقی یعنی بودیسم، هندوییم و کنفوسیونیسم نحوه چالش و تعامل این سه آیین شرقی را با دموکراسی مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. فهرست مطالب:<br /> ● آیین بودا و دموکراسی<br /> ● آیین هندو و دموکراسی<br /> ● آیین کُنفوُسیوُس و دموکراسی

فایل(های) الحاقی

ادیان شرقی و دموکراسی adyane sharghi va demokrasi.exe 573 KB application/octet-stream