فلسفه حق

مفهوم «حق» در علم حقوق، اخلاق و سیاست کاربرد وسیعی دارد و منشأ همه حقوق قانونی، اخلاقی و سیاسی، قواعدی است که پیکره این علوم را تشکیل می دهد؛ برای مثال حق امنیت جسمانی اشخاص از قاعده کیفری ممنوعیت ایراد ضرب و جرح به دست می آید. با این وصف، هیچ حقی را نمی توان بر اساس قاعده مربوط توجیه کرد، زیرا خود این قواعد، بر اساس منطق و مبنایی وضع شده اند که در فلسفه هر یک از این علوم، از آن به نظریه حق تعبیر می شود. در این نوشتار تلاش شده است تا مهم ترین نظریه های حق، مبانی فلسفی وضع قواعد مذکور و ریشه های پنهان حق، تفکیک هر یک از حقوق از دیگری و نسبت آنها با آزادی و... تبیین گردد.<br /> فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:<br /> ● مقدمه <br /> ● حق قانونی<br /> ● حقوق اخلاقی، حقوق طبیعی و حقوق بشر<br /> ● تفکیک حق<br /> ● انتقادهایی بر نظریه حق<br /> ● توجیه حق

فایل(های) الحاقی

فلسفه حق falsafeye hagh.exe 505 KB application/octet-stream