پرسمان عصمت

عصمت به عنوان یکی از اعتقادات اندیشه دینی به خصوص اندیشه شیعی همواره مورد توجه و نقد منتقدان و مخالفان قرار داشته است. چیستی عصمت، دامنه عصمت و پی آمدهای اعتقاد و عدم اعتقاد به عصمت از جمله مهمتریت پرسش هایی است که در این زمینه مورد توجه بوده است.
نوشتار حاضر در صدد است تا ضمن بازتعریف مفهوم عصمت، مهمترین پرسش هایی که در این زمینه مطرح شده است را بیان کرده و پاسخی درخور به آن ها بدهد.
فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:
● کلیات
● پیشگفتار
● واژه شناسی
● عصمت و اختیار
● ناسازگاری با طبیعت انسانی
● عصمت در ادیان دیگر
● پی آمدهای اعتقاد به عصمت
● عصمت در دریافت و ابلاغ وحی
● عصمت در اعتقادات
● عصمت از گناه
● عصمت از خطا
● تفاوت درجات معصومان
● برخورد اصحاب پیامبر با مسأله عصمت
● تفاوت عصمتِ قبل و بعد از نبوّت
● عصمت امامان
● عصمت انسان های دیگر
● عصمت حضرت زهرا(س)
● آیه تطهیر
● نقش شیعه در رواج اندیشه عصمت

فایل(های) الحاقی

پرسمان عصمت porsemane esmat.exe 606 KB application/octet-stream