غربت غربی

تلاش شرق و غرب یا مواجهه جهان سنتی با عالم متجدد، رویدادی است که نه تنها تاریخ بیرونی ممالک شرقی را در چند سده اخیر رقم زده، بلکه به نحو ناگریزی بر تمام وجوه حیات درونی ساکنین این ممالک نیز سایه افکنده است. در همه این دوران انسان شرقی، انسانی مضطرب و بی قرار بوده است. انسانی که از طرفی خود را در برابر دستاوردهای عالم متجدد ضعیف و ناتوان و نیازمند می دیده و از طرفی دیگر با پذیرش، بلکه تسلیم و ناگزیر به مدنیت و فرهنگ غربی خود را بریده از ریشه های کهن فرهنگی و وطن مألوف خویش احساس می کرده است. و بریدگی از ریشه ها مسأله ساده ای نیست بغرنج و دردناک و فاجعه آمیز است. <br /> اما تفکر و اندیشه اصیل همواره در مقابل چنین اضطرابهای و سرگشتگی هایی شکل می گیرد; یعنی در آنجا که حیات روزمره فرد در مواجه با پرش ها و پرشانی ها مختل می شود و شخص دردمندانه می کوشد تا راه برون شدی از این معرکه جانکاه بیاید. <br /> زندگینامه خود نوشت دکتر نصر در واقع شرح همین اضطراب و پریشانی و بازگویی تلاشی جدی و دردمندانه در راه گذر از این مرحله است. در واقع حوادث این زندگینامه حکایت احوال درونی نسلی از ساکنین عالم شرق است که پیش از ما با مسأله سنت و تجدد روبرو شدند و سعی نمودند در افق زمانه خویش پاسخی برای آن بیابند. <br /> دکتر سید حسین نصر در خانواده ای با ریشه های سنتی عمیق تولد و پرورش یافت. در نوجوانی بواسطه برخی شرایط پیش آمده ترک وطن گفت و در غرب ساکن شد و در آنجا عمیقاً با عالم غربی آشنا گشت. همین آشنایی منجر به آشوب و بحرانی در روح او شد بحرانی که ریشه در تعارض غرب و شرق و سنت و تجدد داشت. اما نصر تسلیم این بحران نشد. در طلب حقیقت به تفکر و جستوجوی عمیق پرداخت و سرانجام در پی آشنایی با «سنت گرایان، آنچه را یافت که می جست. از آن پس زندگی دکتر نصر تلاش برای فهم عمیق تر حقیقت. سنت و تحقیق آن در جان خویش بوده است. همچنین دکتر نصر این توفیق را یافت که یکی از شارحان و نمایندگان برجسته اندیشه سنت گرا باشد. <br /> زندگینامه خود نوشت کنونی جزیی از کتاب «فلسفه سید حسین نصر» است که در سال 2001 در مجموعه «کتابخانه فیلسوفان زنده» به چاپ رسیده است. این مجموعه نفیس برای ارج گذاری از مقام اندیشمندان برجسته روزگار ما در زمان حیات آنان و با حضور و مشارکت خود آنان شکل می گیرد و مجلات سابق آن به اشخاصی همچون گادامر، بوبر، کارناب، پاسپرس، پوپر، کواین و... اختصاص داشته است. در واقع انتخاب دکتر نصر برای این مجموعه، برگ زرین دیگری در کارنامه ایشان است. <br /> فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:<br /> ● پیشگفتار <br /> ● پیشینه خانوادگی <br /> ● نخستین سالهای کودکی <br /> ● سفر به آمریکا <br /> ● سالهای تحصیل در آمریکا <br /> ● ام ای تی و هاروارد <br /> ● بازگشت به وطن <br /> ● دو همکار: کربن و ایزوتسو <br /> ● تاسیس انجمن فلسفه <br /> ● فعالیتهای خارجی در زمان حضور در ایران <br /> ● غربت غربی

فایل(های) الحاقی

غربت غربی ghorbate gharbi.exe 604 KB application/octet-stream