فمینیسم با طرح محوری موضوع آزادی جنسی زن و طرد نقش های کلیشه ای مادری و همسری در خصوص ازدواج و خانواده دچار تعارضاتی گردید و موضع گیری خاصی را در این راستا اتخاذ نمود که عمدتاً در جهت مخالفت و حذف این بنیان های اجتماعی بود. از نقطه نظر فمینیسم رادیکال، مردان در جایگاه سلطه هستند و ارتباط با آنان انقیاد زنان را در پی دارد، لذا سیستم های متعامل زنان و مردان نظیر خانواده باید مورد تجدید نظر قرار گیرد. این تندروی های فمینیستی علی رغم ظاهر فریبنده اش، ناهنجاری های فرهنگی، اجتماعی را ایجاد نمود که اکنون با شکست در تعیین جایگاه مطلوب برای زنان به بن بست رسیده است.<br /> فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:<br /> ۱. فمینیسم، جنس و جنسیت <br /> ۲. فمینیسم و انقیاد جنسی زنان <br /> ۳. فمینیسم، ازدواج و خانواده <br /> ۴. ازدواج، مشارکت اجتماعی و رویکردهای فمینیستی<br /> ۵. ازدواج در اسناد بین المللی زنان

فایل(های) الحاقی

واگردهای فمینیستی در ازدواج vagardhaye femenisti dar ezdevaj.exe 493 KB application/octet-stream