حق و سقط جنین

مسأله سقط جنین همواره نزد دانشمندان حقوق جزا به عنوان یکی از موضوع های اساسی حقوق کیفری مطرح بوده است. برخی از فمینیست ها این پدیده اجتماعی را به طور مطلق پذیرفته و معتقد به آزادی بی قید و شرط آن هستند. در مقابل، بعضی بر اساس آموزه های دینی، سقط جنین را تحت هیچ شرایطی مجاز نمی دانند. فقهای امامیه قائل به آزادی نسبی سقط جنین شده اند و در موارد محدودی سقط جنین را جایز می دانند. در نظام حقوقی ایران که قوانین و مقررات آن برگرفته از فقه امامیه است، برخلاف نظام های حقوقی جوامع غربی که سقط جنین را نشانه افتخارآمیز شخصیت و آزادی زن می دانند، سقط جنین حرام و مطابق قانون مجازات اسلامی دارای مجازات می باشد. در این نوشتار پس از تعریف سقط جنین، انواع سقط جنین و عوامل مؤثر در آن مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه، دلایل موافقان و مخالفان فقهای امامیه قبل و نیز بعد از دمیده شدن روح و دلایل فمینیست های موافق و مخالف آزادی سقط جنین بیان و بررسی شده و سرانجام قانون سقط جنین در قبل و بعد از انقلاب اسلامی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته و در پایان خلأهای قانونی و راه های رفع آن پیشنهاد گردیده است. فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:<br /> ۱. سقط جنین <br /> ۲. انواع سقط جنین <br /> ۳. عوامل سقط جنین <br /> ۴. حکم سقط جنین در فقه <br /> ۵. سقط قبل از ولوج روح <br /> ۶. سقط جنین بعد از ولوج روح <br /> ۷. تحلیل دلائل موافقان سقط <br /> ۸. دلایل فمینیست های موافق سقط <br /> ۹. دلایل فمینیست های مخالف سقط <br /> ۱۰. بررسی دلایل فمینیست های موافق <br /> ۱۱. مبانی آزادی سقط جنین <br /> ۱۲. تحلیل قانون مجازات عمومی و قانون مجازات اسلامی <br /> ۱۳. خلأهای قانونی و پیشنهاد رفع

فایل(های) الحاقی

حق و سقط جنین hagh va seghte janin.exe 489 KB application/octet-stream