فقه، مرگ مغزی و پیوند اعضا

مجموعه کتاب‌های حاضر بررسی یکی از موضوعات حساس یعنی مرگ مغزی و پیوند اعضا را وجهه همت خود قرار داده و به تحلیل دقیق موضوع و نقل دیدگاه های متخصصان و نظریات اندیشه وران و فقیهان و مستندات فقهی پرداخته است. ویژگی این بررسی از آن جهت است که بار پژوهش را با نهادن بر شانه های دو علم فقه و طب به پیش می برد.<br /> همچنین در پایان مشکلات عاطفی، اجتماعی و اجرایی این مسئله را مورد بررسی قرار داده و استفتائات برخی از مراجع را نیز در سئوال های مختلف پیرامون این مسئله گردآوری نموده است.<br /> نوشتار حاضر در سه جلد تهیه و تنظیم شده است.

فایل(های) الحاقی

فقه، مرگ مغزی و پیوند اعضا ـ جلد اول feghh marge maghzi va peivande aza1.exe 542 KB application/octet-stream
فقه، مرگ مغزی و پیوند اعضا ـ جلد دوم feghh marge maghzi va peivande aza2.exe 570 KB application/octet-stream
فقه، مرگ مغزی و پیوند اعضا ـ جلد سوم feghh marge maghzi va peivande aza3.exe 546 KB application/octet-stream