با فروپاشی شاهنشاهی ساسانی نظام اجتماعی ایران که در حال انتقال به مرحلهٔ بورژوازی بود برافتاد و نظامی که عرب‌ها از ژرفای بیابان‌های عربستان با خود آورده بودند برقرار شد. نظام پسندیدهٔ جهادگرانی که عراق و ایران را گرفتند یک نظام شبه‌برادری / شبه فئودالی بود. در عربستان البته زمینه‌های رشد این نظام وجود نداشت ولی همراه با فتوحات عربی و تشکیل دولت موسوم به اسلامی عرب‌ها برآن شدند که این نظام را که نظام کمال مطلوب می‌پنداشتند در زمینه‌ەای مفتوحه برقرار کنند. در نتیجه نظام نسبتاً پیشرفته‌ای که در ایران برقرار بود در هم کوفته شد ایران به دوران ماقبل ماد به عقب رانده شد و این نظام بسیار عقب‌مانده اعمال گردید...

فایل(های) الحاقی

نهضت مساوات‌طلبانه بابک خرمدین Babak khoramdin.pdf 351 KB application/pdf