چکیده<br /> معمولاً دولت‌ها برای بازبینی عملکرد گذشته خود در راستای توسعهٔ ملی و طرح سیاست‌گذاری‌های آینده برای ابعاد مختلف جامعه ناگزیرند برآوردی واقع بینانه از راهی که پیموده‌اند به دست بیاورند. همین امر بود که برای اولین بار اندیشهٔ شاخص‌ها را در بین دانشمندان علوم اجتماعی و دولت‌های غربی به‌وجود آورد و عملاً خود شاخص‌ها در مسائل اقتصادی ظهور پیدا کردند. اگرچه اندیشهٔ شاخص سازی از علم و فناوری در کشورهای OECD آغاز شد اما بنیاد علمی علوم آمریکا پس از ارزیابی‌های مقدماتی در دهه‌های ۳۰ و ۴۰ و ۵۰ میلادی ارزیابی علم و فناوری در آمریکا را پایه‌ریزی کرد و تجربیات آنها زمینه‌ای برای تهیهٔ دستورالعمل‌های مشابه در جمع‌آوری آمار و ارقام مربوط به علم و فناوری در کشورهای اروپایی و سایر نقاط جهان شده است...

فایل(های) الحاقی

تاریخچهٔ ارزیابی علم و فناوری و ظهور شاخص‌های علمی با تاکید بر کشور آمریکا tarikhcheye arzyabie elmo fanavari va zohoore shakhes haye elmi be khosoos dar amrika.pdf 297 KB application/pdf