یک نکتهٔ مهم که در زمان استفاده از Net Framework باید به آن توجه داشت آن است که فضا نام (ِNamespace یا نام کده) ها در ساختمان برنامه کاربردی قرار گیرند. فضانام یک طرح نام گذاری منطقی برای گروهبندی کلاسهای مرتبط است. این طرح مانع از آن می‌شود تا کلاس‌هایی که برای متد ها و خصوصیات از یک شناسهٔ یکسان استفاده می‌کنند تداخل داشته باشند.<br /> مثلاً Net Framework برای گروهبندی تایپ‌ها به مقوله‌های منطقی عملکرد از قبیل چارچوب برنامه کاربردی ASP.NET از یک طرح نام‌گذاری سلسله مراتبی استفاده می‌کند. ابزارهای طراحی از فضانام‌ها با هدف تسهیل مرور و ارجاع تایپ‌ها در برنامه بهره برداری می‌کنند...

فایل(های) الحاقی

Namespace چیست؟ namespace chist.pdf 290 KB application/pdf