تکامل انسان بر سر دوراهی<br /> اگر ده سال پیش از من دعوت می‌کردند که در این کنفرانس شرکت کنم قطعاً نظراتم با آنچه امروز می‌شنوید کاملاً متفائوت بود. شاید فقط به این جمله بسنده می‌کردم که ”هیچ کدام از این چیزهائی شما می‌گوئید اصلاً اتفاق نخواهد افتاد ما هرگز اجازه نخواهیم داد“. افراد و سازمان‌های مختلفی با این نگرش بدبینانه که سابقاً به آن باور داشتم موافق هستند سازمان اطلاعات مرکزی و اندیشکده‌های مختلفی که در زمینه دفاع و امنیت ملی فعالیت می‌کنند همگی نگران این هستند که مبادا علم و فناوری موجب بی‌ثباتی جامعه شوند. <br /> از سوی دیگر این طیف سرمایه‌داران و پول‌دارانی هستند که فقط به این فکر می‌کنند که چگونه از فناوری نو درآمد بیشتری کسب کنند ...

فایل(های) الحاقی

آیندهٔ طبیعت انسان ayandeye tabiate ensan.pdf 1,095 KB application/pdf