ایران و گروه عقب‌ماندگان IT دنیا!<br /> ایران در بین کشورهای جهان جزو همان ۵۰ درصدی است که در دو گروه آخر یعنی آغاز گران و بازماندگان فناوری اطلاعات قرار گرفته و از قافلهٔ شتابان انقلاب اطلاعاتی عقب مانده است. می‌گویند مهمترین دلیل آن نبود سیاست گذاری راهبردی و عدم تدوین برنامهٔ توسعه مبتنی بر فناوری اطلاعات است.<br /> این در حالی است که فناوری اطلاعات همانند ستون فقرات تمدن جدید بشری است که در نیمهٔ دوم قرن بیستم متولد شد و در حال رشد سریع و حرکت به سوی آینده است.<br /> برای کشورهای در حال توسعه مانند ایران ضروری است که بینشی روشن داشته باشند و استراتژی بلند مدتی را به منظور تبدیل شدن به بازیگری عمده در بازی جهانی اتخاذ کنند...

فایل(های) الحاقی

سایت اخبار فن‌آوری اطلاعات ایران IRITN.com site akhbare fanavari etelaate iran.pdf 250 KB application/pdf