قرون‌ بسیاری‌ گذشت‌ تا بشریت‌ زمینی‌، انگشت‌ سؤال‌ را بر روی‌ خویش‌ گذاشت‌ و برای‌ رهائی‌ از بار این‌ ابهام‌ سترگ‌، به‌ تعداد نفرات‌ این‌ اشاره‌، فلسفه‌‌ای‌ در حد اندیشه‌اش‌ ساخت‌ و در ساحت‌ پرداخته‌اش‌ مقبولیت‌ آنرا توجیه‌ نمود و چه‌ بسا قرون‌ بسیاری‌ باید بگذرد تا پاسخی‌ صحیح‌ بیابد که‌ دشواری‌ حصول‌ آن‌ چنان‌ می‌نمایانـد که‌ بعیـد است‌ برآن‌ دست‌ یازد و تنها درین‌ مقوله‌، موقعیتی‌ متصور قطعی است‌ که‌ بشر تفکیکی‌ میان‌ فیزیک‌ و متافیزیک‌ متصور نباشد و بر بخشی‌ از آنچه‌ را که‌ ماوراء‌الطبیعه‌ می‌داند فائق‌ آمده‌ و با مؤلفه‌‌های‌ مناسب‌ علمی‌ فلسفی‌ به‌ جای‌ انگاره‌های‌ هزاران‌ ساله‌اش‌ تبیینی‌ معقول‌تر بر موجودیت‌ عالم‌ امکان‌ و واجب‌‌الوجود داشته‌ باشد. <br /> از زمان‌ گذشته‌ تا کنون‌ غالباً تعقل‌ فلسفی‌، تحت‌ تأثیر خرافات‌ و آئین‌ها و ادیان‌ با آمیخته‌‌گی‌های‌ نسبی‌ همراه‌ بوده‌ است‌ که‌ به‌ تبع‌ آن‌ حقیقت‌ نظری‌ آن‌ مخدوش‌ و نامفهوم‌، که‌ مانده‌‌گاری‌ و سیطره‌ زمانی‌ آن‌ نیز در شرایط‌ تکوینی‌ عقلانیت‌ بشر بستگی‌ به‌ مؤلفه‌‌هائی‌ بوده‌ و خواهد بود که‌ همگونی‌ و همگرایی‌ ابعاد نظری‌ و علمی‌ آن‌ را صحه‌ گذاشته‌ زیرا مطلقاً نظریات‌ کلاسیک‌ فلافسفه‌ و اندیشمندان‌ گذشتهِ دور و نزدیک‌ نمی‌تواند عقل‌ تکاملی‌ را مجاب‌ کند که‌ در این‌ مسیر، صحت‌ قطعی‌ نظریات‌ فلسفی‌ کنونی‌ را در آینده‌ بشریت‌ متصوریم‌ و لا غیر...

فایل(های) الحاقی

فلسفه‌ و علم‌ و مقدمه‌ای‌ بر فلسفه انتخاب‌ falsafe va elm va moghadamei bar falsafeye entekhab.htm 9 KB text/html