رنه دکارت اغلب به‌عنوان پدر فلسفهٔ نو نامیده شده است، کسی که سعی کرده است که با شکستن سنت‌های فلسفی روزگار خودش فلسفه‌ای نو را آغاز کرد. وی با رد کردن فلسفهٔ اسکولاستیکی، از نظر چیرگی سنت و مفاهیم، سیستم فلسفی را بنیان نهاد که یک طریقه و شیوه از پرس و جو، یک متافیزیک، یک فیزیک مکانیکی و زیست‌شناسی و یک شرحی از روانشناسی انسانی که بر پایهٔ علم اخلاق فهمیده شده بود را شامل می‌شد. دکارت به‌عنوان یکی از پایه‌گذاران هندسهٔ تحلیلی جدید، آنچه از ترکیب هندسه و جبر فراهم آمده بود، اهمیت داشت و کسی که یقیناً شکلی خاص را برای فلسفه‌اش مهیا کرده بود...

فایل(های) الحاقی

رنه دکارت rene decart.pdf 231 KB application/pdf