آشنایی با تجهیزات
فعالیت زدن توپ در یک مکان حوض مانند فرمی از یک بازی فرانسوی بود که با گوی و حلقه انجام می‌شود، به نام کروکت. این بازی در چمن با یک چوب دستی و یک توپ ball یا bille که کم‌کم به billiard یا bill yard معروف شد بازی می‌شود. پس از مدتی این بازی سرگرمی درباریان شد و به دلیل نفرت داشتن آنها از گرما و فعالیت زیاد این بازی را محدودتر کردند و آن را روی میز در یک محیط بسته انجام می دادند...

فایل(های) الحاقی

آموزش بیلیارد bilyard.pdf 558 KB application/pdf