از سن نه سالگی تنها علاقه شدیدی که داشته‌ام به مسابقهٔ اتومبیل‌رانی بوده است. سه سال پیش مجله‌ای را که اختصاص به این کار داشت بوجود آوردم تا بتوانم در چین محیطی زندگی کنم یعنی محیطی که انسان در آن پیوسته می‌کوشد در حالیکه از دیگران پیش می‌افتد بر خود نیز پیروزی یابد. از زمان کودکی در رویای روزی بودم که راننده یک اتومبیل مسابقه باشم تا به آنجا برسم که ... .

فایل(های) الحاقی

کتابی که راست می‌گوید ketabe-Rael.pdf 732 KB application/pdf