تاریکی شب جزیره‌ای کوچک در سواحل آمریکای جنوبی (کاستاریکا) را در خود فرو برده بود. با روشن شدن نور‌افکن‌ها ناگهان جنگلی انبوه پدیدار شد که عده‌ای نگهبان در بخشی از آن نگهبانی می‌دادند. این بخش از جنگل به وسیلهٔ یک دیوار بلند که به آن برق وصل شده بود - از نوع حصارهائی که اطراف زندان‌ها می‌‌سازند ـ از قسمت‌های دیگر جدا شده بود. اما آنجا زندان نبود، بلکه ... .

فایل(های) الحاقی

پارک ژوراسیک jurassic_park.pdf 413 KB application/pdf