نخستین اشاره در تاریخ اساطیر ایران به وجود پرچم، به قیام کاوۀ آهنگر علیه ظلم و ستم آژی‌دهاک (ضحاک) بر می‌گردد. در آن هنگام کاوه برای آن که مردم را علیه ضحاک بشوراند، پیش‌بند چرمی خود را بر سر چوبی کرد و آن را بالا گرفت تا مردم گرد او جمع شدند. سپس کاخ فرمانروای خونخوار را در هم کوبید و فریدون را بر تخت شاهی نشانید.<br /> فریدون نیز پس از آنکه فرمان داد تا پاره چرم پیش بند کاوه را با دیباهای زرد و سرخ و بنفش آراستند و دُر و گوهر به آن افزودند، آن را درفش شاهی خواند و بدین سان &quot;درفش کاویان&quot; پدید آمد. نخستین رنگ‌های پرچم ایران زرد و سرخ و بنفش بود، بدون آنکه نشانه‌ای ویژه بر روی آن وجود داشته باشد. درفش کاویان صرفاً افسانه نبوده و به استناد تاریخ تا پیش از حمله اعراب به ایران، به‌ویژه در زمان ساسانیان و هخامنشیان پرچم ملی و نظامی ایران را درفش کاویان می‌گفتند، هر چند این درفش کاویانی اساطیری نبوده است.

فایل(های) الحاقی

شیر خورشید چگونه به روی پرچم ایران گذاشته و برداشته شد؟ Tarikh Parchame Iran.pdf 176 KB application/pdf