دوشنبه ۱۲ دسامبر<br /> آیا مهاجرت صرفاً به معنی زندگی در سرزمین غیر مادری است؟ نه، برای اینکه مهاجرت فرایندی از شرایط نامساعد اجتماعی است. مهاجران بالقوهٔ بسیاری در یک شرایط نامساعد اجتماعی رشد می‌کنند، انسان‌هایی که سال‌های زیاد حتی شاید همهٔ عمر بی آنکه بتوانند از جامعهٔ بستهٔ خود بیرون آیند با احساس یک مهاجر زندگی می‌کنند. در سال‌های دههٔ اول انقلاب من این احساس را شخصاً تجربه کردم. سنت و مدرنیته بحث روز بود، بحثی که دست کم یک سده در کشور ما قدمت داشت. جریان‌های روشن فکری ما در نیمهٔ اول قرن گذشته دلمشغول مدرنیته بودند، میراث داران آنها در نیمهٔ دوم دل مشغول سنت شدند. شعار بازگشت به خویشتن که تبلورش در انقلاب به بحران هویت دامن زد، همین جریان‌های روشن فکری پشتیبان خودش را هم غافل‌گیر کرد...

فایل(های) الحاقی

دوره‌های مهاجرت dorehaye mohajerat.pdf 135 KB application/pdf