دههٔ چهل و پنجاه<br /> از آنجا که خواست گاه ادبیات داستانی و به طور کلی هنر، ریشه در شرایط اجتماعی دارد، حرکت ها، تغییر ها و جنبش‌هایی که در یک جامعه پدید می‌آیند در خلق و باز آفرینی آثار هنری موثر است و بویژه در ادبیا داستانی تاثیر می‌گذارد. چون دیکتاتوری و اختناق حاکم در اواخر دههٔ چهل و اوایل دههٔ پنجاه به اوج خود رسیده بود و اجازهٔ بیان صریح و روشن وقایع و حوادث سیاسی موجود را نمی‌داد و در برابر فعالیت‌ها و اعتراض‌ها و هر نوع حرکتی با تمام قدرت مهیب خود، بی رحمانه ایستاده بود، فعالیت‌ها زیر زمینی شد و از آن میان جنبش چریکی سر بر آورد و در نتیجه، این جنبش در اواخر دههٔ چهل و اوایل دههٔ پنجاه به صورت گسترده‌ای در ادبیات داستانی و شعر تاثیر قابل توجهی به جای گذاشت و به دنبال آن زبان سمبولیک بر ادبیات داستانی و شعر تسلط یافت...

فایل(های) الحاقی

دربارهٔ ادبیات داستانی معاصر ایران darbareye adabiate dastanie moasere iran.pdf 90 KB application/pdf