داستان‌های کوتاهی که در میان بقایای ادبیات مصری به ما رسیده، فراوان و بسیار متنوع است. در ضمن آنها داستان‌های شگفت انگیز اشباح و معجزات و قصه‌های ساختگی جذابی به نظر می‌رسد که از لحاظ سبک و شباهت به حقیقت، از داستان‌های پلیسی که در زمان حاضر مایهٔ خرسندی خاطر سیاست مداران است، کمتر به نظر نمی‌رسد.<br /> بیشتر آنچه که از ادبیات مصری قدیم باقی مانده به خط مقدس نوشته شده است و آنچه باقی مانده چندان فراوان نیست و تنها از روی همین است که باید نسبت به ادبیات باستانی مصر حکم کنیم. البته در چنین حکمی تصادف کور سهم فراوانی خواهد داشت...

فایل(های) الحاقی

قسمت عمدهٔ ادبیات داستانی مصر ادبیات دینی است ghesmate omdeye adabiate dastanie mesr adabiate dini ast.pdf 59 KB application/pdf