فریدون سه پسر داشت: ایرج و سلم و تور، که جهان را بین آنان تقسیم کرد. ایران را که بهترین بخش بود به ایرج سپرد. یونان و روم و شام را به سلم داد. و توران زمین را به تور. اما سلم و تور به ایرج حسد بردند، دوستانه او را دعوت کردند و در جنگی از پای درش آوردند .... . شاید همه چیز با مرگ ناصری آغاز شد. دیشب مغزش از کار افتاد. ملاقات ممنوع روی در را برداشته‌اند ... .

فایل(های) الحاقی

فریدون سه پسر داشت fereydoon.pdf 1,548 KB application/pdf